De Orde van de Mystieke Christus

Afdrukken PDF

The Order of the Mystic Christ (afgekort OMC) is in 1988 door Mario Schoenmaker opgericht met als doel dieper gaande lering te geven aan hen die hem kunnen accepteren als spirituele gids. Antoinette Schoenmaker (dochter van Mario Schoenmaker) geeft leiding aan deze Orde.
Het symbool van de Orde is de rode roos en het doel van de Orde is het bestuderen van de aloude leringen van de Rozenkruisers in een moderne interpretatie.

 

Doel en leringen van de Orde

De OMC richt zich op het ontwikkelen van latent aanwezige helderziende vermogens van de leden, zodat die ingewijd kunnen worden in een visie van de herrezen Christus in de wereld van vandaag. Speciale liederen (chants) en meditaties vormen een integraal deel van de Orde, zodat de leringen op het hartniveau worden opgenomen.

Het lidmaatschap van de OMC

Het lidmaatschap staat open voor hen die blijk geven van een diepe en blijvende behoefte om zich op persoonlijke wijze te verdiepen en te scholen in metafysische en esoterische leringen èn die Mario Schoenmaker als spiritueel leraar accepteren. Het gaat hier niet om ‘cursussen’ maar om een persoonlijke leerweg in de verbondenheid van een geestelijke orde. Een basiskennis op dit gebied wordt verlangd, alhoewel hier in sommige gevallen van afgeweken kan worden.

Organisatorische details

De leden van de Orde ontmoeten elkaar twee maal per maand. Van het OMC-lid wordt verwacht dat hij/zij zich op een andere dag of avond in de maand wijdt aan zelfstudie en toewijding. Het OMC-lid staat gedrukte informatie, audio- en videomateriaal ter beschikking.

Het volgende is een samenvatting van de lezing die Mario Schoenmaker hield ter gelegenheid van de oprichting van het OMC op 8 maart 1988.

Het waarnemen van de levende Christus in ons midden

We leven in een tijdperk waarvan we weten dat de Christus in het etherisch veld van de aarde aanwezig is. Het traditionele Christendom noemt dit de tweede verrijzenis, hoewel deze aanduiding niet in de bijbel voorkomt. Het bewustzijn in ons van deze aanwezigheid, het waarnemen van de levende Christus is het hoofddoel van het OMC en tevens het einddoel waar al onze leringen naar toe werken.

De waarneming in de geest van de Christus in ons midden

Door de leringen, toegepaste principes, door devotie voor Christus, zal de waarneming van Zijn levende aanwezigheid onder ons een realiteit worden. Vanaf het moment dat wij als groep in staat zijn om de Christus in ons midden waar te nemen in de geest, zal de Christus ook in ieders persoonlijk leven verschijnen. Deze waarneming in de geest begint met het eerste èn basisprincipe, nl. dat ieder individu een spiritueel wezen is. Ieder individu is spiritueel. Als we beginnen met het aanvaarden van dit uitgangspunt kunnen we respect en begrip voor alle levende wezens opbrengen.

De ontwikkeling van latente geestelijke helderziendheid

De tweede taak, die te maken heeft met de eerste, is het ontwikkelen van de latent aanwezige helderziende vermogens die we allen in potentie in ons hebben. We doen dit op de eerste plaats door geheugentraining en vervolgens door de uitbreiding met de gevoelens, de wil en het denkvermogen. In ieder van ons is de mogelijkheid aanwezig helderziend - spiritueel ziende -  te worden omdat dat vermogen deel uitmaakt van onze ziel. We zijn vanuit de Goden gekomen en zijn nu in een proces van terugkeer naar de Goden. Toen wij een bestaan hadden in de Lemurische, Atlantische- en vroege post-Atlantische tijden, leefden we op een helderziend niveau in contact met de Goden. Dit vermogen trok zich in ons terug toen onze lichamen zich verhardden, maar nu is de tijd gekomen dat we het weer tot uiting kunnen brengen.
Met andere woorden, mystiek bewustzijn en spirituele waarneming zullen geleidelijk terugkeren. Er is er maar een dunne scheidslijn tussen krankzinnigheid en mystiek bewustzijn, maar zolang als je je bewust bent van het verschil, zolang je met beide benen op Moeder Aarde staat, zal je bij tijd en wijlen met je hoofd in de wolken verkeren.

Het inwijden van sommige leden in de hogere niveaus van bewustzijn

Het derde doel van de Orde is het inwijden van sommige leden in de hogere niveaus van bewustzijn, waarbij zij in staat worden gesteld om bij het geboorte- en stervensproces van menselijke zielen te helpen. Dit is voornamelijk bedoeld voor die zielen die verbonden zijn met de Broederschap en die vanuit dit leven moeten vertrekken om zo snel mogelijk een ander lichaam aan te nemen. Om ingewijd te zijn in dit bewustzijnsniveau moet men in staat zijn te helpen bij de manifestatie van de Christus in de wereld.

Het onderwijzen in de oorsprong en de voortgang van de Orde van Melchisedek

De vierde taak is het onderwijzen in de oorsprong en de voortgang van de Orde van Melchisedek en de onsterfelijke, eeuwige Broederschap.

Het zuiveren en reinigen van onze astrale niveaus

Het vijfde doel van de Orde is het zuiveren en reinigen van onze astrale niveaus. Datgene wat gedaan wordt in vol bewustzijn is altijd goed. Het is juist dàn dat we vanuit de astrale niveaus handelen, wanneer we halfbewust zijn of ons laten leiden door een onbewuste motivatie (één die we niet kunnen veranderen). De ‘gechristende’ persoon is vrij, helemaal vrij en daarom kan hij op iedere mogelijke manier handelen. Het reinigen van het astrale niveau zal automatisch deel uitmaken van de bijeenkomsten, oefeningen en opdrachten, omdat er geen vooruitgang geboekt kan worden tenzij het astrale niveau is gereinigd. Dit proces zal automatisch een aanvang nemen vanaf de eerste bijeenkomst bij de Orde.

Het pad dat leidt naar mystieke kennis

Het ‘gechristende’ leven is geen statische hoedanigheid; je moet eraan blijven werken. Het pad dat leidt naar mystieke kennis en ervaring is geen gemakkelijk pad. Het vergt een leven van discipline, van leren, van beoefening, trachten te begrijpen en thuis te raken in het verschil tussen het spirituele en het materiële. Het betekent trachten waar te nemen in de geest hoe we de leringen kunnen laten werken. Ten eerste in onszelf, want daar begint de kracht, en dan hoe het vanuit ons kan werken in de omgeving waarin wij dit leven moeten doorbrengen.

Voor meer informatie maakt u gebruik van het infoformulier (klikken)