Vieringen toegelicht

Afdrukken PDF


Diverse spirituele vieringen

•    De Kosmische mis   
•    De Genezingsdienst   
•    De Volle Maan viering   
•    De doopdienst  
•    De Huwelijksviering
•    Het Sacrament voor stervenden
•    De grote christelijke feestdagen

De kosmische mis

De mis is de centrale handeling van onze eredienst. In dit sacrament worden brood en wijn geofferd en worden voor ons - door de consecratie - het lichaam en het bloed van Christus. Wij definiëren of beschrijven niet de aard van deze transformatie, maar de ervaring van hen die deelnemen aan dit sacrament bevestigt de realiteit er van.
De dienst is door de verschillende kerken heen bekend als de mis, communie, de eucharistie of het heilig avondmaal. Het woord ‘mis’ komt van een Latijns woord, dat ‘zenden’ of ‘wegzenden’ betekent. In de diensten van de vroege christelijke kerk was er een ‘wegzending’ na de lezing van het evangelie en de preek, toen zij die nog niet gedoopt waren moesten vertrekken voordat het sacrament bediend werd. Vandaar dat het gedeelte van de dienst na het wegzenden bekend werd als de mis. In de spirituele gemeenschap van het ECC staat echter de deelname aan de mis voor allen open.

Onze mis wordt een kosmische mis genoemd; hij wordt opgedragen uit naam van de kosmos. Wij erkennen, dat de hele schepping beïnvloed is door de komst van Christus in de wereld om deze van zijn destructieve pad af te doen keren. Als wij onze bestemming bereiken als zonen en dochters van God, zal de kosmos ook getransformeerd worden. Dus als wij de mis opdragen, zijn wij er van bewust dat wij dat doen in gemeenschap met geestelijke wezens die behulpzaam zijn bij dat transformatieproces.

‘Kosmisch’ heeft ook nog een andere betekenis, want het geeft aan, dat de mis niet het eigendom is van welke bijzondere kerk dan ook. Het behoort aan de gehele kosmos - het is universeel. Daarom zijn mensen van welke godsdienstige overtuiging dan ook, of van geen enkele, welkom om te delen in de communie.

De kosmische mis is het scharnierpunt van het devotionele leven van het Centrum. Door regelmatig aan de mis deel te nemen worden wij gesterkt in ons geestelijk leven en wordt de Christuskracht in ons gevoed.

 

De spirituele genezingsdienst

Een spirituele genezingsdienst houdt in: gebeden, meditatie, zingen, een toespraak en afstandsgenezing (absent healing). Tijdens de meditatie leggen ingewijden en diakenen de handen op hen die naar voren komen en de priester zalft hen met olie. Het zijn niet de persoonlijkheden van de celebranten die de kracht van dit ceremonieel uitmaken, maar de kracht van de Geest die door hen èn door de aanwezigen stroomt.

Als er iemand in nood is die niet in staat is de dienst bij te wonen, kan genezing ook aan hem gegeven worden. Hun naam wordt geschreven op de genezingsaanvraag en op de genezingschaal gelegd, voorafgaande aan de dienst. Deze schaal wordt op het altaar geplaatst en de kracht die in de dienst gegenereerd wordt vloeit naar die zielen. Op een bepaald moment in de dienst richten wij onze aandacht en gebeden op hen.

Tijdens de kosmische mis is er ook de gelegenheid te bidden voor specifieke mensen die genezing nodig hebben, en op deze manier zijn zij in staat deel te hebben aan de positieve werking van de mis. Namen worden doorgegeven voorafgaande aan de dienst.

 

De Volle Maan Viering

Deze dienst wordt een paar maal per jaar gehouden op het moment, dat de maan zo volledig mogelijk de zon weerkaatst en de geestelijke krachten van de maan neerstralen op de aarde. Het is een tijd van uitstorting van hernieuwde energieën en van de transformatie van de ziel. Gedurende deze dienst geven de priesters aan degenen die dat willen een ‘woord van de maand’. De priester is hierbij de intermediair tussen de geestelijke wereld en de betrokkene die zich voor dit geïnspireerde woord openstelt. Het woord komt vanuit het innerlijk van de persoon zelf. Soms is de betekenis van het woord onmiddellijk helder; soms heeft het een tijdje meditatie nodig om te ontdekken wat er uit geleerd moet worden, maar het is altijd de boodschap die de ziel nodig heeft.

De doopdienst

De doop is historisch vaak gezien als het eerste stadium van de christelijke inwijding. In de vroege kerk werd het toegediend aan hen die grondig voorbereid waren door gebed, meditatie en onderricht. In de spirituele gemeenschap functioneert de Aannemingsdienst als zo’n christelijk inwijdingsritueel.
De doop is geen vereiste voor het lidmaatschap van het ECC.

Kinderdoop

In navolging van het voorbeeld van Christus die de kinderen verwelkomde en zegende, ontvangt onze spirituele gemeenschap kinderen in zijn bescherming en broederschap. Kinderen - tot aan de leeftijd van drie maanden - worden op verzoek van de ouders gedoopt, maar er worden namens de kinderen geen geloften afgelegd. Onze doopdienst, die ook het naam geven insluit, worden de individualiteit, de rechten en vrijheid van de ziel, die in incarnatie getreden is, geëerbiedigd en beklemtoond.

De doop is een middel om het lichaam van het kind te zuiveren en te sterken, en zijn band met de geestelijke werelden, vanwaar het gekomen is, te bevestigen. Om deze reden is het wenselijk het zo spoedig mogelijk na de geboorte te laten plaats vinden, doch uiterlijk binnen twee maanden. Het gaat om spirituele maar tegelijk heel feitelijke processen, die samengevat kunnen worden met ‘fysieke incarnatie’.
Rond het zevende jaar kan een ‘kinderdienst’ worden gehouden waarin ‘de etherische incarnatie’ centraal staat; deze fase valt vaak samen met het wisselen van de tanden.
In de ‘confirmatie’ - rond het 14e jaar – wordt het kind ‘astraal bewust’, nl. bewust van zijn of haar eigen gevoelens, emoties en gedachten.

De Huwelijksviering

Het sacrament van het huwelijk heiligt een relatie tussen twee mensen. Het huwelijk verleent erkenning aan de persoonlijke eenheid van twee individuen en het sociale contract tussen hen, evenals het de bekendmaking is van een spirituele eenheid.

Huwelijk van niet-leden

Dit is een ritueel, gericht op het vervullen van de religieuze vereisten van het sacrament. Het brengt de hoge idealen tot uitdrukking die de spirituele gemeenschap uitdraagt met betrekking tot het huwelijk en moedigt de betrokken personen aan hun relatie te beginnen met een spiritueel commitment. In zijn uiterlijke vormgeving gelijkt het op de diensten van de meeste andere kerken, doch het eigen karakter komt tot uiting in de extra nadruk op de spirituele en metafysische aard van dit sacrament.

Huwelijk van leden van het ECC

Het ‘mystieke huwelijk’ is een mooie en ontroerende dienst die de leringen van de spirituele gemeenschap belichaamt omtrent de mystieke aard van de relatie tussen man en vrouw. Ook kan er een ‘huwelijksmis’ opgedragen worden.

Het Sacrament voor stervenden

De laatste zalving - in de rooms-katholieke kerk ook wel heilig oliesel genoemd - wordt aan hen gegeven van wie aangenomen wordt dat zij de dood naderen. Het heeft twee doelstellingen. Ten eerste zuivert het de zintuiglijke organen door het zalven van de ogen, oren, lippen, handen en neus. Ten tweede helpt het sacrament de ziel om het lichaam op een vredige wijze door de zeven spirituele centra te verlaten, die de priester ook zalft met het teken van het kruis. Hierdoor worden de krachten van de centra vrijgemaakt om de ziel te helpen haar aardse leven te verlaten en het leven ginds binnen te gaan. Indien mogelijk wordt ook de communie gegeven.

Wanneer iemand sterft dient het lichaam de absolutie gegeven te worden en dient er zo spoedig mogelijk een mis opgedragen te worden voor de overledene om de ziel in staat te stellen zich van het fysieke af te scheiden en voorwaarts te gaan in de geestelijke werelden.

Het officiële liturgieboek van de spirituele gemeenschap bevat ook diensten voor begrafenissen die de mystieke en metafysische principes belichamen die de spirituele gemeenschap aanhangt met betrekking tot de betekenis van leven en dood. De toonzetting is geheel vreugdevol en het ritueel is er op gericht zowel de ziel spirituele zegening en bijstand op haar reis te bieden als hen die hier achterblijven te troosten, te inspireren en te verheffen.

In de kosmische mis bidden wij voor die zielen die doorgegaan zijn in de geestelijke werelden en dit is zeer heilzaam voor hen. Als het Centrum er van op de hoogte gesteld wordt dat iemand stervende is, dan kan die naam opgenomen worden bij het opdragen van de mis.

 

De grote spirituele feestdagen

Advent

De tijd van Advent heeft een dubbele betekenis voor het Centrum. De vier weken voorafgaande aan kerstmis zijn een tijd van voorbereiding. De leden van het Centrum worden in deze drukke periode aangemoedigd om te luisteren naar het gezang van de engelen die de geboorte van Christus binnen in ons aankondigen. ‘Meditaties voor de Adventstijd’, geschreven door Rev. Mario Schoenmaker, is één van de middelen waardoor men zich in gelijkgestemdheid op deze gelegenheid kan voorbereiden. De eerste zondag van Advent is tevens de geboortedag van het begin van het Centrum als een afzonderlijke spirituele beweging in 1975.

Kerstmis

Het Kerstfeest is een tijd van grote vreugde. Het begint op de Kerstavond en loopt door tot Driekoningen op 6 januari, de herdenking van het bezoek van de drie wijze mannen aan het kind Jezus. Dit is een tijd dat de geestelijke werelden nabij zijn en de engelen onze wereld dicht naderen.

Pasen

De veertig dagen van de lijdenstijd zijn een tijd van voorbereiding voor Pasen. Sommigen nemen gedurende de lijdenstijd een persoonlijke discipline in acht hetgeen positief kan werken, maar het is een zuiver individuele keuze om dit te doen. De nadruk in deze periode ligt op spirituele voorbereiding van de Paaservaring. ‘Meditaties voor de Lijdenstijd’ werd voor dit doel geschreven.

De ‘heilige week’ begint met de dienst op palmzondag waarbij wij een palmkruis ontvangen om gedurende het jaar als herinneringspunt te houden dat wij de weg van de Christus gaan.

Een van de kenmerken van Pasen in het Centrum is de oeroude dienst die bekend staat als de ‘Officie van de Tenebrae’, hetgeen ‘Dienst der Duisternis’ betekent. Het bestaat uit een reeks lezingen uit het lijdensverhaal van Christus, afgewisseld met muziek. Gedurende de dienst wordt het licht van de kaarsen één voor één uitgedoofd totdat de kapel in volslagen duisternis is en wij treden in de duisternis in ons eigen wezen. Dan wordt de Christuskaars weer in de kapel teruggebracht en evenals de lichtstralen de duisternis openbreken, leidt het koor ons in een vreugdevolle viering, met als toppunt het ‘Halleluja’.

De ‘Veertien staties van de kruisweg’, dus in de Paasweek, is een dienst waarin wij in meditatie het pad van het kruis begaan samen met Jezus Christus, waarbij wij beginnen te beseffen wat het voor ons betekent de dood van het zelf te ervaren. Bij de sluiting van deze dienst worden de bloemen en de kaarsen van het altaar verwijderd en wordt de middelste kaars met een zwarte doek bedekt.

Op de morgen van Goede Vrijdag gebruiken wij tijdens een speciale agapè-maaltijd hete broodjes met een kruisteken er op en wijn als de symbolen in een speciale liturgie. Wij vieren Goede Vrijdag niet als een verdrietige dag, maar als een dag waarin wij dankzeggen voor het transformerende werk van Christus in de wereld en in ons zelf.

Op Paaszaterdagavond laat wordt de olie, die gebruikt wordt in de genezingsdiensten gedurende de hiernavolgende twaalf maanden, gezegend door de priesters. Daarna vindt de ‘Zegening van het Vuur’ en de ‘Verering van het Licht’ plaats, een dienst die alleen voor leden bestemd is. Het altaar wordt weer opgetuigd, de kaarsen aangestoken, bloemen op het altaar geplaatst en wij verheugen ons in de kennis dat Christus verrezen is, en dat zijn licht
ons en onze gehele wereld verlicht.

Paaszondag is het hoogtepunt van het spirituele jaar. In de vreugdevolle viering van de opstanding van Christus, worden wij krachtig herinnerd aan de bestemming die de onze is en aan de kracht die in ons en in de kosmos aan het werk is.

Pinksteren

Zeven weken na Pasen is het volgende belangrijke spirituele feest wanneer wij het begin vieren van een nieuw tijdperk in de evolutie, met de komst van de Christusgeest in de harten van mannen en vrouwen. Wij erkennen, dat de Christusgeest nu in ons is en wij streven er naar deze kracht en nieuwheid in ons leven tot uitdrukking te brengen.

Sint Jan Viering  (24 juni)

Op het noordelijk halfrond komt het kerstfeest in het midden van de winter. Het Sint Jan Feest is in deze zin ‘kerstfeest’ voor het zuidelijk halfrond. Het duidt het tijdstip aan dat de duisternis van de midwinter begint te verminderen en nieuwe energieën in de aarde vloeien als het jaar aan zijn ommekeer begint. De energieën die met deze dag in verband gebracht worden, zijn die van Johannes de Doper, hij die getuige kwam afleggen van het Christuslicht dat in de wereld komt. In onze leringen zien wij een verband tussen deze Johannes en Johannes de grote mysticus en evangelist, in wiens geschriften wij iets van het leven, het licht en de liefde kunnen opvangen, die de wereld met de komst van Christus binnenstroomden.

St. Michaël Viering  (29 september)

De macht van de aartsengel Michaël is tegenwoordig zeer actief in de wereld. Het feest van Michaël is belangrijk in het leven van het Centrum, omdat het door het werk van Michaël is dat de mensheid uiteindelijk het visioen van Christus zal kunnen aanschouwen. Dit feest is ook een tijd voor het vieren van de scheppingskracht, die het kenmerk is van het goddelijke in ieder van ons. Iedereen wordt aangemoedigd een bijdrage te leveren aan en toe te werken naar het dit Feest van de Creativiteit.

Door deze diensten en feesten markeren wij de vooruitgang van het spirituele jaar, dat geassocieerd is met de kosmische kalender en onze eigen spirituele ontwikkeling. Met elk bijzonder seizoen openen wij onszelf voor de spirituele krachten die op die tijd actief zijn. De vier feesten van Kerstmis, Pasen, St. Jan Viering en St. Michaël Viering zijn de kosmische feesten die in verband staan met de nachteveningspunten van de lente en de herfst en de zonnestilstandpunten van de winter en de zomer en dit zijn tijden van grote spirituele kracht. Elk feest stelt ons in staat bewust te worden van een ander aspect van wat het betekent te zeggen dat Christus in ons is en van een nieuwe toewijding van onszelf om door Christus bezielde mensen te worden.